Hiiop

Evästekäytännöt ja käyttöehdot

1 Palvelun kuvaus

Hiiop100.fi-verkkopalvelun tuottaa OP Osuuskunta (Y-tunnus 0242522-1), joka vastaa myös palvelun ylläpidosta. Palvelu koostuu OPn ja asiakkaiden tuottamasta sisällöstä, kuten vapaaehtoistehtävän kuvauksista.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua näiden käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelu on käyttäjälle maksuton. Kaikki palvelussa esiintyvät tiedot on tarkoitettu ainoastaan informatiivisiin tarkoituksiin, eikä tietoja tule käsittää juridisena, kaupallisena tms. neuvontana. OP ei vastaa palvelussa esitettyjen tietojen soveltuvuudesta käyttäjän tarpeisiin tai näiden tietojen perusteella tehtyjen toimien tuloksista.

Nämä käyttöehdot koskevat sekä rekisteröitymättömiä palvelun käyttäjiä, että rekisteröityneitä käyttäjiä. Palvelun käyttäjä hyväksyy käyttöehdot itseään sitoviksi käyttäessään palvelua riippumatta siitä, rekisteröityykö käyttäjä vai ei. Käyttämällä palvelua käyttäjä hyväksyy sen, että OP käyttää palvelun kautta kerättyä dataa palvelun kehitykseen ja palvelun käyttäjäkokemuksen personointiin tietosuojaselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palvelua.

2 Käyttöoikeus palvelussa julkaistavaan aineistoon

Palvelua saa käyttää ainoastaan Suomen lainsäädäntöä noudattaviin vapaaehtoistapahtumia ja niiden viestintää edistäviin tarkoituksiin. Käyttäjä ei saa muulla tavoin hyödyntää palvelua tai sen osia ilman OPn kirjallista suostumusta.

Käyttäjän oikeudet palveluun lisäämäänsä sisältöön säilyvät käyttäjällä. OPlla ja palvelun käyttäjillä on oikeus näyttää palveluun julkisesti näkyville laitettuja sisältöjä palvelun sisällä sekä sosiaalisessa mediassa ilman erillistä lupaa sisältöä toimittaneelta käyttäjältä, mikäli tämä on liittynyt Hiiop100.fi -palveluun tai antanut muulla tavoin luvan sisällön käyttämiseen. Käyttäjän nimeä tai käyttäjätunnusta ei tällöin välttämättä mainita asiayhteydessä. OPllä ei ole oikeutta ilman käyttäjän kirjallista lupaa hyödyntää käyttäjän julkisia kuvia esimerkiksi erillisinä mainoskuvina, vaan kuvien käytöstä tällaisiin tarkoituksiin sovitaan aina erikseen käyttäjän kanssa.

3 Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjät voivat lisätä palveluun sisältöä järjestämistään vapaaehtoistehtävistä. Sisällön lisääminen palveluun edellyttää maksutonta rekisteröitymistä. Pelkkä sisällön katselu ja vapaaehtoiseksi ilmoittautuminen on mahdollista rekisteröitymättömällekin.

Käyttäjä on velvollinen syöttämään palveluun rekisteröityessään totuudenmukaiset edellytetyt käyttäjätiedot, kuten oikean etu- ja sukunimensä. OP korostaa että totuudenmukaisten yhteystietojen antaminen on tekijänoikeudellisista syistä välttämätöntä ja voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin epäillessään väärinkäytöksiä.

Käyttäjällä on vastuu käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä siten, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Käyttäjän tulee ilmoittaa palvelun Ota yhteyttä –osan kautta välittömästi, jos hänen käyttäjätunnuksensa tai salasanansa on kadonnut tai hän epäilee, että hänen käyttäjätunnuksensa tai salasanansa on joutunut kolmannen osapuolen tietoon. Käyttäjä voi saada kadonneen käyttäjätunnuksen ja salasanan tilalle uudet niin halutessaan.

Käyttäjä vastaa aina henkilökohtaisesti kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta palvelun käytöstä. Käyttäjä vastaa myös kaikesta palveluun toimittamastaan sisällöstä. Erityisesti käyttäjä vastaa siitä, että käyttäjän toimittama sisältö ei loukkaa kolmannen tekijänoikeuksia, tavaramerkkioikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia, eikä ole muuten lain tai hyvän tavan vastaista. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on oikeus antaa aineisto OPlle julkaistavaksi Hiiop100.fi -verkkopalvelussa tai siihen liittyvässä muussa viestintäaineistossa. Käyttäjä vastaa luvattoman aineiston oikeudenhaltijoiden tai muiden kolmansien sen perusteella esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista. Esimerkiksi valokuvan lataaminen palveluun edellyttää muun muassa aina kuvan ottajan ja kuvassa esiintyvien henkilöiden suostumuksen.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua lakien, muiden säännösten ja hyvän tavan mukaisesti. Palveluun ei saa lähettää, välittää tai tallentaa pornograafista, moraalitonta, väärää tietoa välittävää, rikollista, rasistista yms. sisältöä. Palvelua ei myöskään saa käyttää automatisoidun tiedonsiirron tallennuspaikkana (esim. valvontakamerat).

Palvelua ei saa käyttää alueella, jossa kyseisen alueen lait ja/tai säännökset kieltävät palvelun käyttämisen. Käyttäjä on velvollinen täysimääräisesti korvaamaan vahingot ja kustannukset, jotka ovat aiheutuneet näiden käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta tai käyttöehtojen määräysten laiminlyömisestä.

Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua materiaalia. Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevien tekijänoikeuslakien mukaan. Käyttäjällä ei ole ilman oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai kaupallisesti hyödyntää muiden käyttäjien palveluun toimittamaa suojattua materiaalia paitsi lainsäädännön niin erityistapauksissa salliessa.

Käyttäjä voi linkittää kaikkiin palvelun sisältösivuihin ja etusivuun ilman erillistä lupaa, mutta tällöin on aina mainittava lähde. Palvelussa oleviin yksittäisiin kuviin ja videoihin linkittäminen ja niiden jakaminen sosiaaliseen mediaan on sallittua tekijänoikeuslain puitteissa. Palveluntarjoajalla on oikeus rajoittaa ulkopuolisia linkityksiä mm. liikenteellisistä ja kuormitussyistä.

Käyttäjä vastaa kustannuksellaan palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Käyttäjä vastaa kustannuksellaan käyttämiensä laitteistojen, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien yhteensopivuudesta palvelun kanssa. Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Käyttäjällä on oikeus poistaa profiilinsa palvelusta ottamalla yhteyttä palvelun ylläpitäjään. Käyttöoikeus käyttäjän palveluun lataamaan sisältöön säilyy silti OPllä Hiiop100.fi sivuston toimintaa edistävissä tarkoituksissa.

4 OPn oikeudet ja velvollisuudet

Palvelun omistus- ja kaikki muut oikeudet kuuluvat OPlle. OPlla on oikeus milloin tahansa muuttaa palvelua, sen sisältöä ja tarkoitusta, saatavilla oloa sekä sen käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia.

Sisällön lähettäminen palveluun tapahtuu käyttäjän toimesta ja vastuu lähetetystä sisällöstä on käyttäjällä. OP ei vastaa miltään osin käyttäjän palveluun lähettämistä kuvista, kuvien aitoudesta tai siitä, onko käyttäjällä oikeus levittää kuvia tai muista kuviin liittyvistä asioista. Sama koskee kaikkea muutakin käyttäjän palveluun lähettämää tai siellä jakamaa tietoa. OPlla on oikeus julkaista käyttäjän palveluun lähettämä aineisto kokonaan tai osittain. OP ei maksa julkaisemisesta palkkiota tai muuta korvausta. OP ei sitoudu säilyttämään käyttäjän palveluun lähettämää aineistoa.

OP ei vastaa käyttäjän kolmansilta osapuolilta palvelun kautta saamista tiedoista tai tällaisten tietojen tekijänoikeuksista tai hyvää tapaa taikka lain säännöksiä loukkaavasta sisällöstä.

OP ennakkotarkistaa käyttäjien palveluun lataaman sisällön. OPlla on oikeus muokata käyttäjän palveluun lataamaa sisältöä. Käyttäjä hyväksyy, että palveluun ladatut kuvaoriginaalit pienennetään automaattisesti määriteltyyn kokoon. Palveluun ei tallenneta käyttäjän lataamien kuvien kuvaoriginaaleja. OPlla on harkintansa mukaan milloin tahansa oikeus, mutta ei velvollisuutta, käyttäjää kuulematta ja tälle erikseen siitä ilmoittamatta poistaa sopimattomaksi katsomansa sisältö palvelusta sekä estää palvelun käyttö, mikäli on perusteltavaa syytä epäillä, että palvelua käytetään edellä mainitun luvattoman aineiston levittämiseen tai muutoin hyvän tavan ja lain vastaisesti.

OPlla on oikeus luovuttaa laiton tai käyttöehtojen vastainen sisältö lain mukaisesti toimivaltaiselle viranomaiselle. OPlla on oikeus poistaa virheellisiä käyttäjätietoja antanut tai muuten näitä käyttöehtoja, lakia tai hyviä tapoja rikkonut käyttäjä palvelusta ja käyttäjää kuulematta estää hänen pääsynsä palvelun käyttäjäksi. OPlla on myös oikeus joko vaihtaa käyttäjän puolesta tai vaatia käyttäjää vaihtamaan salasanansa, jos OP epäilee, että käyttäjän salasana ei ole enää luotettavissa tai oikeissa käsissä.

OP käsittelee käyttäjän tietoja sekä muita käyttäjän henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sekä palvelukohtaisen rekisteriselosteenn mukaisesti.

OPlla on oikeus poistaa yli 6 kuukautta käyttämättömänä ollut käyttäjätunnus. OPlla on niin ikään oikeus muuttaa käyttäjän käyttäjätunnusta ja salasanaa, mikäli ne aiheuttavat ristiriitaisuuksia tai päällekkäisyyksiä Hiiop100.fi tietojärjestelmissä.

5 Analytiikan ja evästeiden käyttö

Käytämme verkkosivustoillamme ja mobiilisovelluksissamme analytiikkaratkaisuja, joiden avulla tuotamme palveluita sekä seuraamme ja kehitämme niiden käyttöä. Varmistamme analytiikkaratkaisujen avulla myös palveluidemme toimivuutta sekä kohdennamme käyttäjille mainontaa tässä dokumentissa kuvatulla tavalla.

5.1 Millaista tietoa keräämme?

Palveluidemme analytiikka- ja markkinointiratkaisut hyödyntävät evästeitä ja muita vastaavia verkkotunnisteita. Verkkotunnistetietojen avulla analytiikkaratkaisut tarjoavat meille tietoa esimerkiksi siitä, millä sivuilla kävijä liikkuu, millaisia sovelluksia hän käyttää ja miten hän siirtyy sivulta tai sivustolta toiselle. Palveluiden kehittämistä varten saamme tietoa esimerkiksi siitä, miten palvelumme toimivat ja millainen sisältö käyttäjiä kiinnostaa.

Verkkotunnisteiden avulla pystymme yhdistämään palveluista kerättyä tietoa muun muassa yksittäisen käyttäjän selain- tai laitekohtaisesti ja analysoimaan palveluiden käyttöä.

5.2. Sujuvan asioinnin mahdollistaminen

Palveluiden käytön analysoimisen tarkoituksena on mahdollistaa käyttäjille parempi asiakaskokemus ja sujuva asiointi.

Kerättäviä tietoja käytetään verkko- ja mobiilipalveluiden tuotantoon, kehittämiseen ja ylläpitoon, tietoturvallisuuden varmistamiseen sekä väärinkäytösten torjuntaan. Evästeitä tarvitaan mm. verkkopalveluiden istuntojen ylläpidossa. Analytiikkaa hyödynnetään myös häiriötilanteiden selvittämisessä sekä OPn liiketoiminnan tilastoinnissa ja raportoinnissa. Näiden tarkoitusten osalta evästeet ovat palvelun tuottamiseksi välttämättömiä.

5.3 Sisällön ja markkinoinnin kohdentaminen

Palveluiden käyttöä koskevien tietojen avulla voimme luoda kohderyhmiä ja parantaa asiakas- ja kävijäkokemusta tarjoamalla kävijöille kohdennetusti kiinnostavia sisältöjä ja mainontaa. Kohderyhmien avulla voimme kohdentaa mainontaa myös muiden julkaisijoiden palveluissa. Tämä ilmenee käyttäjille esimerkiksi siten, että käyttäjä voi nähdä OPn mainontaa muilla verkkosivustoilla. Voimme muodostaa kohderyhmiä myös yhteistyökumppaneidemme kanssa ulkopuolisilta sivustoilta kerättyihin kävijätietoihin perustuen sekä kohdentaa markkinointia myös sosiaalisen median palveluiden avulla.

5.4 Voimmeko tunnistaa kävijän verkkotunnisteiden avulla?

Useimmiten verkkoanalytiikan käyttämisen tarkoituksena ei ole yhdistää verkkokäyttäytymisestä kerättyjä tietoja muihin asiakastietoihimme. Voimme kuitenkin yhdistää kävijän selaimeen tai laitteeseen liittyviä palveluiden käyttöä koskevia tietoja tunnistettuun asiakkaaseen silloin, kun kävijä kirjautuu OPn palveluihin omalla käyttäjätunnuksellaan. Tietojen yhdistäminen ja asiakastietojen käsittely tapahtuvat lähtökohtaisesti vain OPn toimesta. Mikäli asiakas kirjautuu useilla laitteilla OPn palveluihin, eri laitteilla tapahtuneesta palveluiden käytöstä kerätyt tiedot voidaan yhdistää samaan asiakkaaseen.

5.5 Miten kävijä voi kieltää evästeiden ja verkkotunnisteiden käyttöön?

Kävijä voi kieltää evästeiden ja verkkotunnisteiden käytön, muissa kuin palvelun tuottamiseksi välttämättömissä tarkoituksissa. Kiellon voi tehdä seuraavista linkeistä:

Mikäli kävijä haluaa kieltää evästeiden käytön kokonaan, sen voi tehdä selaimen asetuksista. Tällöin OP ei pysty kuitenkaan takaamaan kaikkien palveluiden toimivuutta.

5.6 Tietoturvallisuus

OP käsittelee palveluista kerättyjä tietoja tietoturvallisesti OP Ryhmän standardien ja tietoturvaperiaatteiden sekä tietosuojalainsäädännön ja viranomaisten määräysten edellyttämällä tavalla. OP kehittää ja valvoo tietoturvallisuutta järjestelmällisesti sekä varmistuu myös alihankkijoidensa henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuudesta. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat tästä.

6 Palvelun ylläpitäminen ja vahingonkorvausvelvollisuus

OP pyrkii ylläpitämään palvelussa mahdollisimman virheetöntä ja korkeatasoista tietoa, mutta ei anna takuita sivujensa virheettömyydestä tai sisällöstä. OPlla on oikeus parantaa ja muuttaa palvelun sisältöä ja rakennetta.

OP ei vastaa palvelun jatkuvasta saatavuudesta eikä takaa, että palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi. OP ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka käyttäjälle mahdollisesti aiheutuu esimerkiksi virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen sisällön tai teknisten vikojen tai huoltotöiden johdosta.

OP ei vastaa palvelussa ilmenevistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta, eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

OP ei ole velvollinen korvaamaan palvelun käytöstä käyttäjälle tai kolmannelle aiheutuvia vahinkoja.

7 Muiden tuottamat aineistot

OP ei vastaa palvelunsa kautta saavutettavien muiden verkkopalvelujen sisällöstä tai toiminnasta miltään osin. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy, että sivut eivät enää ole palvelun ylläpitäjän hallinnassa, eikä OPlla ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sisältöön. Ulkopuolisen linkin sisältyminen palveluun ei viittaa siihen, että OP millään lailla mainostaisi kyseisiä sivuja tai palveluita.

8 Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää palvelun käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle ilman OPn kirjallista suostumusta. OPlla on oikeus siirtää palvelu tai sen ylläpito ja siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle.

9 Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Näihin käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, riitaisuudet ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

10 Käyttöehtojen voimaantulo ja muuttaminen

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan päivityshetkestä ja ovat voimassa toistaiseksi. Palvelun ylläpitäjällä on oikeus muuttaa käyttöehtoja, ja uudet käyttöehdot tulevat voimaan niiden verkkopalvelussa julkaisemisen ajankohtana. Käyttäjälle tiedotetaan muuttuneista käyttöehdoista palvelun www-sivuilla.

Käyttöehdot päivitetty 24.5.2018.