Hiiop

Användningsvillkor

Användarvillkoren uppdaterade 30.1.2019.

1 Beskrivning av nättjänsten

Nättjänsten Hiiop100.fi tillhandahålls av Medborgararenan (FO-nummer 0972562-2) som också ansvarar för underhållet av tjänsten. OP donerade tjänsten Hiiop100.fi för förmedling av frivilligarbete till Medborgararena 29.11.2019. Tjänsten består av innehåll som tillhandahålls av Medborgararenan och kunderna, till exempel beskrivningar av frivilligarbete.

Användaren förbinder sig till att använda tjänsten i enlighet med de här användarvillkoren, lag och god sed. Tjänsten är avgiftsfri för användaren. Alla uppgifter som anges i tjänsten är avsedda enbart för informativa syften, uppgifterna ska inte betraktas som juridiska, kommersiella o.dyl. råd. Medborgararenan ansvarar inte för att de uppgifter som presenteras i tjänsten är lämpliga för användarens behov eller för resultatet av de åtgärder som vidtagits på basis av de här uppgifterna.

De här användarvillkoren gäller såväl oregistrerade användare av tjänsten som registrerade användare. Den som använder tjänsten godkänner att den är bunden av användarvillkoren genom att använda tjänsten oberoende av om den registrerat sig som användare eller inte. Den som använder tjänsten godkänner att Medborgararenan använder data som samlats in via tjänsten till att utveckla tjänsten och personifiera tjänstens användarupplevelse på det sätt som beskrivs närmare i registerbeskrivningen. Om användaren inte godkänner de här villkoren, har användaren inte rätt att använda tjänsten.

2 Rätten att använda material som publicerats i tjänsten

Tjänsten får användas endast för frivilligevenemang som iakttar finsk lag och syften som främjar kommunikation om dem. Användaren får inte på något annat sätt utnyttja tjänsten eller en del av den utan skriftligt samtycke av Medborgararenan.

Varje användare behåller sina rättigheter till det innehåll som den lägger in i tjänsten. Medborgararenan och de som använder tjänsten har rätt att, utan separat tillstånd av den användare som lagt in innehåll i tjänsten så att det är offentligt tillgängligt såväl i tjänsten som i sociala medier, förevisa innehållet, om användaren har anslutit sig till tjänsten Hiiop100.fi eller på något annat sätt gett tillstånd till att använda innehållet. Användarens namn eller användarkod nämns nödvändigtvis inte i sådana fall. Medborgararenan har inte rätt att utan skriftligt tillstånd av en användare använda dennas offentliga bilder till exempel som separata reklambilder, utan det ska alltid avtalas separat med användaren om att använda bilder för sådana syften.

3 Användarens rättigheter och skyldigheter

Användarna kan i tjänsten lägga in innehåll om frivilligarbete som de arrangerar. Ett krav för att lägga in innehåll i tjänsten är avgiftsfri registrering. Det går att läsa innehållet och anmäla sig som frivillig också utan registrering.

Användaren är vid registreringen i tjänsten skyldig att mata in sanningsenlig användarinformation, till exempel sitt rätta förnamn och efternamn och e-postaddres. Medborgararenan understryker att det av upphovsrättsliga skäl är nödvändigt att ge sanningsenlig kontaktinformation och att Medborgararenan kan vidta behövliga åtgärder vid misstankar om missbruk.

Användaren ansvarar för att den förvarar sina användarkoder och lösenord omsorgsfullt så att utomstående inte får vetskap om användarkoden och lösenordet. Användaren ska via avsnittet Kontakta oss i tjänsten omedelbart meddela, om användarens användarkod eller lösenord har försvunnit eller om användaren misstänker att utomstående fått vetskap om användarkoden eller lösenordet. Användaren kan få nya användarkoder och lösenord i stället för dem som försvunnit. Användaren ansvarar alltid personligen för all användning av tjänsten som skett med användarens användarkoder och lösenord. Användaren ansvarar också för allt innehåll som den lagt in i tjänsten. I synnerhet ansvarar användaren för att det innehåll som användaren lagt in inte kränker någon annans upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immateriell rätt samt att den inte heller annars strider mot lag eller god sed. Användaren ansvarar för att den har rätt att lämna ut materialet till Medborgararenan för publicering i nättjänsten Hiiop100.fi eller i något annat kommunikationsmaterial som ansluter sig till det. Användaren ansvarar för ersättningskrav och andra anspråk som läggs fram av rättsinnehavare eller någon annan utomstående på basis av att användaren publicerat material obehörigt. Till exempel är ett krav för att ladda upp ett fotografi i tjänsten bland annat att den som tagit fotografiet och de personer som finns på fotografiet har givit sitt samtycke till det.

Användaren förbinder sig till att använda tjänsten i enlighet med lag, övriga bestämmelser och god sed. Till tjänsten får inte skickas in, förmedlas eller sparas pornografiskt, omoraliskt, oriktigt, kriminellt, rasistiskt o.dyl. innehåll. Tjänsten får inte heller användas för att lagra automatiserad informationsöverföring (t.ex. övervakningskameror).

Tjänsten får inte användas på ett territorium där lagarna och/eller bestämmelserna för territoriet förbjuder att tjänsten används. Användaren är skyldig att till fullt belopp ersätta skador och kostnader som har förorsakats av handlingar som står i strid med de här användarvillkoren eller som beror på försummelser av bestämmelserna i användarvillkoren. Tjänsten kan innehålla material som är skyddat med upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immateriella rättigheter. Tjänster är skyddad med upphovsrätt enligt de lagar om upphovsrätt som gäller i Finland. Användaren har inte rätt att utan skriftligt tillstånd av rättsinnehavaren sprida, publicera, kopiera, göra offentligt tillgänglig eller kommersiellt utnyttja skyddat material som andra användare har lagt in i tjänsten frånsett de specialfall som lagen tillåter.

Användaren kan ansluta länkar till tjänstens alla innehållssidor och ingångssidan utan separat tillstånd, men källan måste då alltid anges. Det är tillåtet att ansluta länkar till enskilda bilder och videor i tjänsten samt att dela dem på sociala medier inom de gränser som lagen om upphovsrätt ställer. Tjänsteleverantören har rätt att begränsa kopplingar av externa länkar bl.a. av skäl som beror på trafikbelastning och annan belastning.

Användaren ansvarar på egen bekostnad för anskaffningen och underhållet av den maskinvara, programvara och de datakommunikationsförbindelser som behövs för att använda tjänsten samt för övriga kostnader för användningen av tjänsten. Användaren ansvarar på egen bekostnad för att den maskinvara, programvara och datakommunikationsförbindelser som den har är kompatibla med tjänsten. Användaren har vetskap om att dataskyddet i nätmiljön och nättjänsterna inte är heltäckande. Användaren ansvarar för att dataskyddet i användarens datasystem är korrekt. Användaren har rätt att avlägsna sin profil från tjänsten genom att kontakta tjänstens administratör. Rätten att använda innehåll som en användare laddat ner i tjänsten kvarstår hos Medborgararenan för syften som främjar verksamheten för webbplatsen Hiiop100.fi.

4 Medborgararenans rättigheter och skyldigheter

Medborgararenan har äganderätten och alla andra rättigheter till tjänsten. Medborgararenan har rätt att när som helst ändra tjänsten, innehållet i tjänsten, tjänstens syfte, tillgänglighet och krav på den apparatur som krävs för att använda den.

Innehåll sänds till tjänsten av användaren och användaren ansvarar för det innehåll som sänts. Medborgararenan ansvarar till ingen del för bilder som en användare sänt till tjänsten, bilders äkthet eller för att användaren har rätt att sprida bilderna eller att användaren uppfyller andra villkor som ansluter sig till bilderna. Detsamma gäller all annan information som användaren sänt till eller delat i tjänsten. Medborgararenan har rätt att helt eller delvis offentliggöra material som användaren sänt till tjänsten. Medborgararenan betalar inte arvoden eller andra ersättningar för publiceringen. Medborgararenan förbinder sig inte till att förvara material som användaren sänder till tjänsten.

Medborgararenan ansvarar inte för uppgifter som användaren får av tredje part via tjänsten eller för upphovsrätten till sådana uppgifter eller för innehåll som kränker god sed eller lagbestämmelser.

Medborgararenan förhandsgranskar innehåll som användarna laddat upp i tjänsten. Medborgararenan har rätt att bearbeta innehåll som en användare laddat upp i tjänsten. Användaren godkänner att de originalbilder som laddats upp i tjänsten automatiskt förminskas till den storlek som angetts. Tjänsten sparar inte originalbilder som en användare laddat upp. Medborgararenan har rätt, men inte skyldighet, att enligt prövning när som helst, utan att höra användaren och utan att underrätta användaren separat om det, ur tjänsten avlägsna innehåll som Medborgararenan betraktar som olämpligt samt förhindra att tjänsten används, om det finns grundad anledning att misstänka att tjänsten används för sådant obehörigt spridande av material som nämns ovan eller annars i strid med god sed eller lag.

Medborgararenan har rätt att överlämna innehåll som är olagligt eller annars strider mot användarvillkoren till en behörig myndighet i enlighet med lagen. Medborgararenan har rätt att avlägsna användare som gett oriktiga användaruppgifter eller som annars brutit mot de här användarvillkoren, lag eller god sed ur tjänsten och utan att höra användaren hindra användaren att få tillträde till tjänsten. Medborgararenan har också rätt att antingen på användarens vägnar byta eller kräva att användaren byter sitt lösenord, om Medborgararenan misstänker att användarens lösenord inte längre är i tillförlitliga eller rätta händer.

Medborgararenan ska behandla användarens uppgifter och andra personuppgifter i enlighet med den lagstiftning som gäller vid respektive tidpunkt och den tjänstespecifika registerbeskrivningen. Registerbeskrivningen finns på tjänstens internetsida.

Medborgararenan har rätt att slopa en användarkod som varit oanvänd i över 6 månader. Medborgararenan har också rätt att ändra en användares användarkod och lösenord, om de förorsakar motstridigheter eller överlappningar i Hiiop100.fi-datasystemen.

5 Användningen av analys och cookies

På våra webbplatser och i våra mobilappar använder vi analysmetoder, med hjälp av vilka vi producerar tjänster samt följer upp och utvecklar användningen av dem. Med hjälp av analysmetoderna försäkrar vi också tjänsternas funktion samt riktar reklam till användarna på det sätt som beskrivs i det här dokumentet.

Hurdan information samlar vi in?

Analys- och marknadsföringsmetoderna i våra tjänster utnyttjar cookies och andra motsvarande nätidentifierare. Med hjälp av nätidentifierardata erbjuder analysmetoderna oss information om till exempel vilka sidor besökare öppnar, vilka appar de använder och hur de förflyttar sig inom och mellan webbplatser. För utveckling av tjänsterna får vi till exempel information om hur våra tjänster fungerar och vilket innehåll som intresserar besökarna.

Med hjälp av nätidentifierare kan vi koppla information som vi samlat in om tjänsterna bland annat till enskilda användare, webbläsar- eller apparatvis, och analysera användningen av tjänsterna.

Möjlighet att sköta ärenden smidigt

Syftet med analysen av användningen av tjänster är att ge användarna möjlighet till en bättre kundupplevelse och smidiga ärenden.

De data som samlas in används för att producera, utveckla och upprätthålla nät- och mobiltjänster, för att garantera informationssäkerheten samt för att förhindra missbruk. Cookies behövs bland annat för att upprätthålla sessioner i nättjänster. Analys utnyttjas också vid utredningen av störningar samt i statistikföringen och rapporteringen inom Medborgararenans affärsrörelse. Beträffande de här ändamålen är cookies nödvändiga för att producera tjänsten.

Inriktning av innehåll och marknadsföring

Med hjälp av information om användningen av tjänster kan vi skapa målgrupper och förbättra kund- och besökarupplevelsen genom att riktat erbjuda besökarna intressant innehåll och reklam. Med hjälp av målgrupper kan vi rikta marknadsföring också i andra utgivares tjänster. Användarna märker det här till exempel genom att de kan se Medborgararenans reklam på andra webbplatser. Vi kan också skapa målgrupper tillsammans med våra samarbetspartner utgående från besökarinformation som samlats in från utomstående webbplatser samt rikta marknadsföring också med hjälp av sociala medietjänster.

Kan vi identifiera en besökare med nätidentifierare?

Vanligen är syftet med webbanalys inte att koppla samman data som vi samlat in om nätbeteendet med våra övriga kunddata. Vi kan ändå koppla ihop information som gäller användningen av tjänster i anslutning till en besökares webbläsare eller apparat med en identifierad kund då besökaren loggar in i Medborgararenans tjänster med sin användarkod. Kopplingen av informationen och behandlingen av kunduppgifter sköts i regel endast av Medborgararenan. Om en kund loggar in i Medborgararenans tjänster med flera apparater, kan informationen som samlats in om användningen av tjänster med olika apparater kopplas till samma kund.

Hur kan en besökare förbjuda användningen av cookies och nätidentifierare?

En besökare kan förbjuda användningen av cookies och nätidentifierare för andra ändamål än sådana som är nödvändiga för att producera en tjänst.

Förbudet kan ges via följande länkar:

Om besökaren helt vill förhindra användningen av cookies kan det göras via webbläsarens inställningar. Då kan Medborgararenan ändå inte garantera att alla tjänster fungerar.

Informationssäkerhet

Medborgararenan behandlar data som samlats in om tjänsterna på ett informationssäkert sätt i enlighet med Kansalaisareena standarder och informationssäkerhetsprinciper samt dataskyddslagstiftningen och myndigheternas föreskrifter. Medborgararenan utvecklar och övervakar informationssäkerheten systematiskt och försäkrar sig om att också underleverantörer behandlar personuppgifterna på ett informationssäkert sätt.

Ytterligare information om behandlingen av personuppgifter får du här.

6 Upprätthållande av tjänsten och skadeståndsskyldighet

Medborgararenan strävar efter att upprätthålla en så felfri och högklassig information som möjligt i tjänsten, men ger inga garantier för att sidorna är felfria eller för innehållet över lag. Medborgararenan har rätt att förbättra och ändra tjänstens innehåll och struktur. Medborgararenan ansvarar inte för att tjänsten fortlöpande är tillgänglig och garanterar inte heller att tjänsten fungerar utan avbrott eller fel. Medborgararenan ansvarar inte för direkt eller indirekt skada som användaren eventuellt förorsakas till exempel till följd av fel, bristfälligt eller tolkningsbart innehåll, tekniska fel eller service. Medborgararenan ansvarar inte för fel, avbrott till följd av service eller installationer eller för att uppgifter förändras eller försvinner till följd av dem, inte heller för problem, störningar eller avbrott i datakommunikationerna som beror på tredjeman. Medborgararenan är inte skyldig att ersätta skador som drabbar en användare eller tredjeman till följd av användningen av tjänsten.

7 Material som produceras av annan

Medborgararenan ansvarar till ingen del för innehållet eller verksamheten i andra nättjänster som kan nås via tjänsten. Genom att gå till en länkad sida godkänner användaren att sidorna inte längre administreras av den som upprätthåller den här tjänsten och att Medborgararenan inte har möjligheter att påverka innehållet i dem. Inkluderingen av en extern länk i tjänsten påvisar inte att Medborgararenan på något sätt gör reklam för sidorna eller tjänsterna.

8 Överföring av rättigheter och skyldigheter

Användaren har inte rätt att överföra användarrätten till tjänsten till tredjeman utan skriftligt samtycke av Medborgararenan. Medborgararenan har rätt att överföra tjänsten eller upprätthållandet av den samt ansvar och skyldigheter i anslutning till den till tredjeman.

9 Tillämplig lag och lösning av tvister

På användningen av tjänsten och användarvillkoren tillämpas finsk lag. Tvister på basis av de här användarvillkoren eller i anslutning till den Tjänst som avses i de här villkoren ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om ingen förhandlingslösning nås, ska tvisterna avgöras med Helsingfors tingsrätt som första instans.

10 Hur användarvillkoren träder i kraft och ändras

De här användarvillkoren träder i kraft från uppdateringstidpunkten och de gäller tills vidare. Den som upprätthåller tjänsten har rätt att ändra användarvillkoren och de nya användarvillkoren träder i kraft vid den tidpunkt då de publicerats i nättjänsten. Användaren underrättas om att användarvillkoren ändrats på tjänstens webbplats.